wz
 

Vysoké Tatry

Okresné mesto Topoľčany

Obec Horné Chlebany

 
Meno svätej Martiny sa stalo novým menom mojej priateľky, rehoľnej sestry v kláštore.

Svätá Martina

30. Januára, pripomienka
Postavenie: panna a mučenica
Úmrtie: asi v prevej polovici 3 stor., najskôr okolo r.229. Dnešné texty martyrológia miesto úmrtia upozorňuje na rímsku baziliku zasvätenú sv.Martine v r. 677.
Patrónka: MESTA Rím
Atribúty: ľalie, meč, palma. (býva zobrazovaná aj s levom alebo dvoma hrotmi.)

Zo života sv. Martiny

V Rime žila pre Krista pre neohrozené vyznávanie viery a stala sa mučenicou. Pápež Donus jej zasvätil baziliku na rímskom Fóre. Vzniklo o nej viac nepravdivých životopisov, niektoré kombináciou s životopismi ďalších mučeníc napr. sv. Prisky a Tatiany. Chybne sú aj internetom podávané Informácie o zasvätení chrámu pápežom Honoriom I.
Boh MÁ PREDNOSŤ PRED AKÝMIKOĽVEK božstvami
Pochádzala z Bohatej rímskej rodiny, jej otec bol členom senátu. Niektoré životopisy uvádzajú, že v mladosti osirelaa potom svoje srdce zasvätila Ježišovi, ktorého milovala a túžila sa mu podobať. V rozjímaní si vraj často predstavovala jeho tvár ľuďmi urážanú a opľuvanú. Pripomínala si lásku, ktorá z nej vyžarovala počas verejného pôsobenia aj v čase utrpenia. Túžila byt vnímavou Kristovou žiačkou. Vynikala kresťanskými cnosťami stála sa diakonkou.
Zbožnosť Martiny jej štedrosť k chudobným sa stála známou a preto bola predvedená pred tribunálom Cisára Alexandra Severa. Ten sa považoval za tolerantného ku kresťanstvu pre svoj postoj ku VŠvšetkým zaujímavostiam, medzi ne zahrnul aj Krista, tým ho však len zaradil medzi božstvá, uctievané cisárskou rodinou. Cisárov priateľ a radca, právnik Domitius Ulpianus, v tom čase pracoval na zbierke doterajších císarských rozkazov zameraných proti kresťanom, pripravoval materiály k žalobám aj návody na stíhanie kresťanov ako zločincov. Pokyny, ktoré pripravil, zrejme neboli za cisára Alexandra všeobecne vykonávané, avšak pohania si vtedy vysvetľovali zázračnú Božiu pomoc kresťanom ako čarodejníctvo a v prípade Martiny šlo o tú, ktorá ubližovala ich bohom. Snáď hlavný motív mučenia Martiny aj nakladanie so zdedeným majetkom v prospech chudobných mohlo vzbudzovať nejalú motiváciu, pre ktorú bola predvedená. Po Martine bolo požadované, aby preukázala rovnakú úctu ďalším božstvám Cisára. Ale jej túžbou bolo dať spoznať rozdiel medzi onými vytvorenými božstvami a pravým Bohom. Odmietala postoj tolerancie tam, kde nebol prijateľný, odmietala ho z lásky k Bohu i k ľuďom.
V životopisoch sv. Martiny nemajú historickú hodnotu obsiahle opisy jej mučeníctva. Na jednu stranu sme odkázaní na neisté legendy, na druhej sa môžeme aj u nej zaoberať príkladom jej života.
Autori, popisujúci mučeníctvo Martiny, uvádzali hrozné utrpenia, z ktorých vždy vychádzala bez úhony. Martina prešla utrpením bez úhony na svojej duši. To je najdôležitejšie aj v. dnešnej dobe. Umožňuje, mať vernosť v láske k Bohu. Martina čerpala silu v myšlienke na spojenie s milujúcim Kristom, na jeho Tvár. Chcela vydávať svedectvo, že len Kristus je pravý Boh. Bola predvedená pred sochu Apola, pretože od nej chceli, aby aj jeho uznala za Boha. Výsledkom však bolo zničenie sochy, ktorá padla za obeť v čase búrky a aj chrám, v ktorom boli jeho kňazi. Podobný div je uvádzaný aj so sochou Diany. Neviedlo to však k obrátenie prenasledovateľov, ich srdcia zostala zatvrdilé. Martina akoby sa stala predmetom pomsty ctiteľov božstiev vytvorených z prachu Písku. Nakoniec ju sťali mečom a docielili tým len to, že ju naveky spojili s jej živým milujúcim Bohom.
Každý z nás býva postavený pred nejaké božstvo. Môže ním byť televízia, hry, drogy, môžu sa ním stať rôzne lákadlá, ktorým dáme rovnocenné miesto vedľa Boha alebo ktoré dokonca trvalo uprednostňujeme. Popredné miesto v našom živote patri Bohu podľa neho má byť určovaný aj náš životný štýl programu. Potom bôžikovia "vezmú za svoje" uvidíme ich nulovú podstatu.
Spoľahlivých dejinných správ najnovšie dôkazov o sv. Martine je poskromne. Najstaršia správa o nej, uznaná za hodnovernú, pochádza zo 7.stor. Rozhodujúca je skutočnosť z obdobia keď baziliku sv.Martiny zasvätil Pápež Donus na rímskom Fóre, čo uvádza aj Nové Martyrológium.
Sviatok sv. Martiny mučenice was Slaven už v 8.stor. Jej relikvie boli objavené 25.10. 1634 v krypte blízko mamertinského väzenia na rímskom Fóre pri uskutočňovaní projektu pápeža Urbana VIII.

by Cezmín Slovakia 2012 http://cezmin.wz.cz (doplnené máj 2014)